Tin tức mới nhất

QĐ 2640/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 2640/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

QĐ 1937/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính linh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

QĐ 1937/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính linh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Chi tiết

QĐ 1936/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính linh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện

QĐ 1936/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính linh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện

Chi tiết

QĐ 1604/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 1604/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

QĐ 1604/QĐ-UBND (kèm Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT)

QĐ 1604/QĐ-UBND (kèm Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT)

Chi tiết

1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

Chi tiết

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

Chi tiết

3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

Chi tiết

4. Giải thể trường trung học phổ thông

4. Giải thể trường trung học phổ thông

Chi tiết

5. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

5. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

Chi tiết