Tin tức mới nhất

QĐ 911/QD-UBND (kèm Danh mục, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết So GDĐT, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn

QĐ 911/QD-UBND (kèm Danh mục, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết So GDĐT, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn

Chi tiết

QĐ 911/QĐ-UBND (Danh mục quy trình cấp Sở)

QĐ 911/QĐ-UBND (Danh mục, quy trình cấp Sở)

Chi tiết

QĐ 911/QĐ-UBND (Danh mục, quy trình cấp huyện)

QĐ 911/QĐ-UBND (Danh mục, quy trình cấp huyện)

Chi tiết

QĐ 911/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở GD&ĐT; UBND quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố

QĐ 911/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở GD&ĐT; UBND quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố

Chi tiết

QĐ 911/QĐ-UBND (Danh mục, quy trình cấp xã)

QĐ 911/QĐ-UBND (Danh mục, quy trình cấp xã)

Chi tiết

QĐ 3895/QĐ-SGDĐT về việc bố trí công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 3895/QĐ-SGDĐT về việc bố trí công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

TB 803/TB-SGDĐT về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dich vụ bưu chính công ích

TB 803/TB-SGDĐT về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dich vụ bưu chính công ích

Chi tiết

QĐ 274/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 274/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

QĐ 93/QĐ-UBND Về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi...

QĐ 93/QĐ-UBND Về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu...

Chi tiết

QĐ 66/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

QĐ 66/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Chi tiết