Tin tức mới nhất

QĐ 1604/QĐ-UBND (kèm Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT)

QĐ 1604/QĐ-UBND (kèm Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT)

Chi tiết

1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

Chi tiết

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

Chi tiết

3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

Chi tiết

4. Giải thể trường trung học phổ thông

4. Giải thể trường trung học phổ thông

Chi tiết

5. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

5. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

Chi tiết

6. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

6. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

7. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

7. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

8. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

8. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

9. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

9. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Chi tiết