Tin tức mới nhất

10. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

10. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

Chi tiết

11. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

11. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

12. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

12. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

13. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

13. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

14. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

14. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

15. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

15. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

16. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

16. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Chi tiết

17. Xin học lại tại trường trung học phổ thông

17. Xin học lại tại trường trung học phổ thông

Chi tiết

18. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên

18. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên

Chi tiết

19. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

19. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

Chi tiết