Tin tức mới nhất

TB 1008/TB-SGDĐT về việc công khai thông tin của bộ phận Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

TB 1008/TB-SGDĐT về việc công khai thông tin của bộ phận Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

Chi tiết

TB 803/TB-SGDĐT về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dich vụ bưu chính công ích

TB 803/TB-SGDĐT về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dich vụ bưu chính công ích

Chi tiết

KH 507/KH-SGDĐT thực hiện Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”

KH 507/KH-SGDĐT thực hiện Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”

Chi tiết

QĐ 274/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QĐ 274/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chi tiết

BC 2453 - TCCB báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên đại bàn TPCT năm 2018

BC 2453 - BC-SGDĐT báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên đại bàn TPCT năm 2018

Chi tiết

QĐ 3291/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; UBND quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn TPCT

QĐ 3291/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chi tiết

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN; ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN; ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Chi tiết

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Chi tiết

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết