Tin tức mới nhất

Kế hoạch 140/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch 140/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Chi tiết

Kế hoạch 139/KH-UBND công tác cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch 139/KH-UBND công tác cải cách hành chính năm 2016

Chi tiết

Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT công tác cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT công tác cải cách hành chính năm 2016

Chi tiết

Công văn số 107/SGDĐT-VP về việc chấn chỉnh công tác cải cách hành chính năm 2016

Công văn số 107/SGDĐT-VP về việc chấn chỉnh công tác cải cách hành chính năm 2016

Chi tiết

Chỉ thị số 17/CT-TTg một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Chỉ thị số 17/CT-TTg một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Chi tiết

Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chi tiết

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND Về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND Về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính

Chi tiết

Chỉ thị số 01/2012/CT-UBNDVề việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Chỉ thị số 01/2012/CT-UBNDVề việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết