Tin tức mới nhất

QĐ 1105/QĐ-SGDĐT Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

QĐ 1105/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

Chi tiết

Thông tư số 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết

Thông tư số 05/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Thông tư số 05/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Chi tiết

Quyết định số 1552/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2017

Quyết định số 1552/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2017

Chi tiết

Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 -2017

Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 -2017

Chi tiết

Quyết định số 883/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước các cấp trong thành phố về thực hiện cải cách hành chính

Quyết định số 883/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước các cấp trong thành phố về thực hiện cải cách hành chính

Chi tiết

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Chi tiết

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết

Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Chi tiết

Kế hoạch 140/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch 140/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Chi tiết