3. Giải quyết khiếu nại lần đầu

Ngày đăng : 25-12-2017

3. Giải quyết khiếu nại lần đầu

          a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

-  Đối với người khiếu nại:

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

+ Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết tại Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở theo quy định tại Điều 20, 21 của Luật Khiếu nại.

- Đối với Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:

. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu người khiếu nại ký vào Giấy biên nhận, trao Giấy biên nhận và hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được thông báo của Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở về việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ theo quy định pháp luật.

. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường bưu điện:

. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

. Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có văn bản hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

* Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết đến người khiếu nại; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

* Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại, Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở có trách nhiệm:

- Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

- Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại.

Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Khiếu nại; Mục 2 Chương II Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

* Bước 4: Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

* Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và trong thời hạn 03 ngày làm việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (không tính ngày lễ, thứ bảy, Chủ nhật)

          Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm tiếp nhận: Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở.

          b) Cách thức thực hiện: Công dân gửi đơn trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

          + Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.

+ Quyết định hành chính bị khiếu nại (đối với trường hợp khiếu nại Quyết định hành chính), bản sao photo.

+ Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao photo.

+ Tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có), bản sao photo.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

          - Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

          - Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra thành phố,  sở và cơ quan ngang sở

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

          h) Lệ phí: Không

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011.

- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

- Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

          - Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh;

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

UBND TP

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...