• - Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức và lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; vì hạnh phúc của người lao động. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức, động viên công nhân, viên chức và lao động đi đầu trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
   
  - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp trí thức và những người lao động trong các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

  - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có quan hệ hợp tác với Nhà nước và phối hợp bình đẳng với các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác. Công đoàn Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

   - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mang tính chất quần chúng và tính chất giai cấp công nhân, có chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên công nhân, viên chức và lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

  - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế, tăng cường và mở rộng hợp tác với công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế thuộc các xu hướng khác nhau trên nguyên tắc hữu nghị, đoàn kết, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, phấn đấu cho mục tiêu: Vì lợi ích của người lao động, vì hoà bình, dân chủ, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội.
 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: congdoan.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0710.3830.029
TT Thông tin
1
Họ tên: Lương Hiển Vinh
Vị trí: Chủ Tịch
Email: a@gmail.com
Điện thoại: 0987654321
2
Họ tên: Bùi Thị Phương
Vị trí: Phó Chủ Tịch
Email: a@gmail.com
Điện thoại: 0987654321