Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

THÔNG BÁO DANH SÁCH GV DỰ THI PHẦN THI KIẾN THỨC

Lưu ý cho GV dự thi: 13h30, ngày 23/02/2017
Địa điểm: Trường TH Bắc Hồng
(Giáo viên dự thi môn Âm nhạc chuẩn bị đàn organ; Gv dự thi môn Mĩ thuật chuẩn bị giấy và bút vẽ).

Tải tệp đính kèm