Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

THÔNG BÁO KHẨN: VỀ VIỆC BÁO CÁO SỐ LIỆU THEO CÔNG VĂN SỐ 1498/SGDĐT

Để có số liệu báo cáo Sở GD_ĐT kịp thời Phòng yêu cầu các trường tải mẫu đính kèm và báo cáo về phòng qua địa chỉ Email: Hoang2011hl@gmail.com chậm nhất trước 16h ngày 14/10/2016. 
Một số lưu ý: Để nhập đúng số liệu trong ô đề Nghị các Đ/c Đọc kỹ chú Thích ở các dòng dưới trong tệp đính kèm.

Tải tệp đính kèm