Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Báo cáo thống kê Tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017

Kính gửi các trường THCS về việc báo cáo thống kê biểu mẫu về tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017.
Báo cáo nộp về địa chỉ email: hoang2011hl@gamil.com trước ngày 22 tháng 8 năm 2016. (Biểu mẫu đính kèm)

Tải tệp đính kèm