Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Báo cáo bổ sung cơ sở vật chất (Khẩn)

Để chuẩn phiên làm việc của UBND thị xã Hồng Lĩnh vào ngày 26/7/2017.
Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện thống kê báo cáo bổ sung cơ sở vật chất từ nay đến năm học 2020.(có biểu mẫu đính kèm). Vậy phòng đề nghị các trường báo cáo nộp về các bộ phận chuyên môn trước 14h ngày 25/7/2017. 

Tải tệp đính kèm