Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018

Phần mềm thi Khảo sát Khá, Giỏi năm 2018 ngày thi 24/4/2018 (Hóa 8, Lịch sử 8, Vật lí 8, Sinh học 8,Địa lí 8)

Tải tệp đính kèm