Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Lịch công tác tháng 11 năm 2019 (cập nhật: Tuần 48, LCT tháng 12)
<div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: right;"><span style="color:#0000CD">*Dự kiến lịch c&ocirc;ng t&aacute;c th&aacute;ng 12/2019 nằm cuối c&ugrave;ng</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000"><strong>Tuần 48:</strong></span> (<em>&Aacute;p dụng từ ng&agrave;y 25/11/2019 đến 01/12/2019)&nbsp; </em>(<span style="color:#0000CD">Bấm v&agrave;o link để tải về:</span> <a href="https://drive.google.com/file/d/1uMF5R7FTLeTLFQ9sFmil5d8GWH3fCuPM/view?usp=sharing" target="_blank"><u><strong><span style="color:#FF0000">LINK TẢI</span></strong></u></a>)</div> <div style="text-align: center;"><iframe align="middle" frameborder="1" height="350" scrolling="yes" src="https://drive.google.com/file/d/1uMF5R7FTLeTLFQ9sFmil5d8GWH3fCuPM/preview" width="100%"></iframe></div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000"><strong>Tuần 47:</strong></span> (<em>&Aacute;p dụng từ ng&agrave;y 18/11/2019 đến24/11/2019)&nbsp; </em>(<span style="color:#0000CD">Bấm v&agrave;o link để tải về:</span> <a href="https://drive.google.com/file/d/1GFyeMA53IAXwol0OrntMDqVzRWPbgUyq/view?usp=sharing" target="_blank"><u><strong><span style="color:#FF0000">LINK TẢI</span></strong></u></a>)</div> <div style="text-align: center;"><iframe align="middle" frameborder="1" height="350" scrolling="yes" src="https://drive.google.com/file/d/1GFyeMA53IAXwol0OrntMDqVzRWPbgUyq/preview" width="100%"></iframe></div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000"><strong>Tuần 46:</strong></span> (<em>&Aacute;p dụng từ ng&agrave;y 11/11/2019 đến 17/11/2019)&nbsp; </em>(<span style="color:#0000CD">Bấm v&agrave;o link để tải về:</span> <a href="https://drive.google.com/file/d/1y6-UhZNyLKYuNxJcQugjR2oeJXFVud2X/view?usp=sharing" target="_blank"><u><strong><span style="color:#FF0000">LINK TẢI</span></strong></u></a>)</div> <div style="text-align: center;"><iframe align="middle" frameborder="1" height="350" scrolling="yes" src="https://drive.google.com/file/d/1y6-UhZNyLKYuNxJcQugjR2oeJXFVud2X/preview" width="100%"></iframe></div> </div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000"><strong>Tuần 45:</strong></span> (<em>&Aacute;p dụng từ ng&agrave;y 04/11/2019 đến 10/11/2019)&nbsp; </em>(<span style="color:#0000CD">Bấm v&agrave;o link để tải về:</span> <a href="https://drive.google.com/file/d/1UwaV4UZflTJaCW87lyWtpVJDpMAmVUWI/view?usp=sharing" target="_blank"><u><strong><span style="color:#FF0000">LINK TẢI</span></strong></u></a>)</div> <div style="text-align: center;"><iframe align="middle" frameborder="1" height="350" scrolling="yes" src="https://drive.google.com/file/d/1UwaV4UZflTJaCW87lyWtpVJDpMAmVUWI/preview" width="100%"></iframe></div> <p><span style="color:#FF0000"><strong>Lịch c&ocirc;ng t&aacute;c th&aacute;ng 11 năm 2019 của Ph&ograve;ng GDĐT: </strong></span>(<a href="https://drive.google.com/file/d/1NjrlJQU0xpyi5fcgjWzucgkWASfWtO0Q/view?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#0000CD"><u><strong>LINK TẢI</strong></u></span></a>)</p> <p><iframe align="middle" frameborder="1" height="350" scrolling="yes" src="https://drive.google.com/file/d/1NjrlJQU0xpyi5fcgjWzucgkWASfWtO0Q/preview" width="100%"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF0000">Lịch c&ocirc;ng t&aacute;c th&aacute;ng 11/2019 của Sở GD&amp;ĐT Quảng Nam</span>:</strong></p> <p style="text-align:justify"><iframe align="middle" frameborder="1" height="350" scrolling="yes" src="https://drive.google.com/file/d/1d6T8-ndqZoIyw9uSjc_nTrMCBWDjBgM-/preview" width="100%"></iframe></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><strong>Dự kiến lịch c&ocirc;ng t&aacute;c th&aacute;ng 12 năm 2019 của Ph&ograve;ng GDĐT: </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><iframe align="middle" frameborder="1" height="350" scrolling="yes" src="https://drive.google.com/file/d/14SKWRXgpX4arTxhxczPRKGzqipbki9z4/preview" width="100%"></iframe></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: pgdthangbinh