Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG NGÀY 11/2/2019
<p><iframe frameborder="0" height="600" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/0B8mWEPLM4kMVVHFQOVJaNEUtS0VYdXpVdy01VlFaUURmZFdn/preview" width="700"></iframe></p>
Tác giả: PHT Đồng Văn Khuyên
data/17052857388901655006/tintuc/files/02.2019/TKB%20AP%20DUNG%2011-02-2019.xls