Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Công khai theo TT36
<h2 style="text-align:center"><strong>C&Ocirc;NG KHAI CỦA TRƯỜNG THPT THỚI LAI</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <h3>Xem chi tiết tại đ&acirc;y: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/19JiJf6eLxZR02hijoTgtSeTOv-9q5Khz?usp=sharing">BẤM V&Agrave;O Đ&Acirc;Y ĐỂ XEM</a></h3>
Tác giả: Trường THPT Thới Lai