Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam
<h2>Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng nhấn mạnh, 70 năm trước, lần đầu ti&ecirc;n tất cả c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam với tinh thần y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n đ&atilde; n&ocirc; nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu ti&ecirc;n bầu ra Quốc hội. Nh&igrave;n lại chặng đường 70 năm đ&atilde; qua, qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh, ra đời của Quốc hội l&agrave; kết tinh sự lựa chọn của chủ nghĩa y&ecirc;u nước v&agrave; những gi&aacute; trị phổ qu&aacute;t của Chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;</h2> <div class="fon34 mt3 mr2 fon43 detail-content" id="divNewsContent" style="margin: 15px 10px 9.39063px 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px !important;"> <p>&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; font-size: 13px; font-family: tahoma; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%;"><img alt=" Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và dông đảo bạn bè quốc tế cùng tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam (ảnh: TTXVN). " id="img_195943" src="https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1-5-1452054497484/tong-bi-thu-70-nam--suc-manh-cua-quoc-hoi-ket-tinh-tu-tinh-than-yeu-nuoc.jpg" style="border:0px; display:block; margin:0px auto; max-width:100%; outline:0px; padding:0px" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: 0px; max-width: 100%;"> <p style="text-align:center">L&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước qua c&aacute;c thời kỳ v&agrave; d&ocirc;ng đảo bạn b&egrave; quốc tế c&ugrave;ng tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y Tổng tuyển cử đầu ti&ecirc;n của Việt Nam (ảnh: TTXVN).</p> </div> </div> <p>Lễ mit tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Tổng tuyển cử đầu ti&ecirc;n diễn ra tại Hội trường Di&ecirc;n Hồng, Nh&agrave; Quốc hội s&aacute;ng nay (6/1/2016) c&oacute; đầy đủ c&aacute;c l&atilde;nh đạo cao nhất của nh&agrave; nước: Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh H&ugrave;ng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.</p> <p>Nguy&ecirc;n Tổng B&iacute; thư Đỗ Mười, N&ocirc;ng Đức Mạnh; Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước L&ecirc; Đức Anh; Nguy&ecirc;n Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An&hellip; cũng tới dự dễ kỷ niệm. Nhiều kh&aacute;ch mời quốc tế c&oacute; mặt tại hội trường&nbsp;như Chủ tịch Quốc hội L&agrave;o, Chủ tịch Quốc hội Campuchia</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; font-size: 13px; font-family: tahoma; display: inline-block; width: 460px; text-align: center; box-sizing: border-box; position: relative; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%;"><img alt=" Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ mit tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. " id="img_195794" src="https://dantri4.vcmedia.vn/k:2016/nguyen-phu-trong-1-1452049021951/tong-bi-thu-70-nam--suc-manh-cua-quoc-hoi-ket-tinh-tu-tinh-than-yeu-nuoc.jpg" style="border:0px; display:block; margin:0px auto; max-width:100%; outline:0px; padding:0px" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: 0px; max-width: 100%;"> <p>Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng ph&aacute;t biểu tại Lễ mit tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Tổng tuyển cử đầu ti&ecirc;n.</p> </div> </div> <p>Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, &ocirc;n lại lần tổng tuyển cử đầu ti&ecirc;n bầu Quốc hội, Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng khẳng định, đ&oacute; l&agrave; cuộc bầu cử đ&uacute;ng nguy&ecirc;n tắc d&acirc;n chủ, trực tiếp v&agrave; bỏ phiếu k&iacute;n. Chỉ 5 th&aacute;ng sau ng&agrave;y C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m thắng lợi, tất cả c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam từ 18 tuổi trở l&ecirc;n tr&ecirc;n khắp mọi miền Tổ quốc, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt nam nữ, gi&agrave;u ngh&egrave;o, d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o, ch&iacute;nh kiến&hellip; đ&atilde; tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu ti&ecirc;n, bất chấp sự ph&aacute; hoại đi&ecirc;n cuồng của c&aacute;c thế lực x&acirc;m lược v&agrave; chống đối.</p> <p>Sự kiện trọng đại n&agrave;y đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử nước ta như một mốc son ch&oacute;i lọi, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển nhảy vọt về thể chế d&acirc;n chủ, mở ra một thời kỳ ph&aacute;t triển mới của Việt Nam. Lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử, người d&acirc;n Việt Nam từ th&acirc;n phận n&ocirc; lệ đ&atilde; trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n một nước tự do, độc lập, tự quyết định vận mệnh của m&igrave;nh, tự lựa chọn v&agrave; x&acirc;y dựng chế độ c&ocirc;ng ho&agrave;, d&acirc;n chủ.</p> <p>&ldquo;Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ng&agrave;y 6/1/1946 l&agrave; thắng lợi của tinh thần y&ecirc;u nước, của ch&iacute;nh thể d&acirc;n chủ cộng ho&agrave; lần đầu ti&ecirc;n được thiết lập, của đường lối c&aacute;ch mạng đ&uacute;ng đắn&rdquo; &ndash; Tổng B&iacute; thư nhấn mạnh.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; font-size: 13px; font-family: tahoma; position: relative; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%;"><img alt=" Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ mít tinh. " id="img_195785" src="https://dantri4.vcmedia.vn/k:2016/lanh-dao-dang-nha-nuoc-1452048752060/tong-bi-thu-70-nam--suc-manh-cua-quoc-hoi-ket-tinh-tu-tinh-than-yeu-nuoc.jpg" style="border:0px; display:block; margin:0px auto; max-width:100%; outline:0px; padding:0px" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: 0px; max-width: 100%;"> <p style="text-align:center">C&aacute;c l&atilde;nh đạo Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước tham dự lễ m&iacute;t tinh.</p> </div> </div> <p>Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng lớn mạnh, thực hiện c&oacute; hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến ph&aacute;p, ph&aacute;p luật.</p> <p>Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng điểm lại c&aacute;c giai đoạn lịch sử Quốc hội Việt Nam đ&atilde; trải qua. Ngay sau khi ra đời, Quốc hội kho&aacute; I (1946-1960) đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc củng cố nền độc lập, x&acirc;y dựng nh&agrave; nước d&acirc;n chủ cộng ho&agrave;, tiến h&agrave;nh thắng lợi cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n; kh&ocirc;i phục, cải tạo v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế, văn ho&aacute;, x&acirc;y dựng chế độ d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n, đưa miền Bắc tiến tr&ecirc;n cong đường XHCN, l&agrave;m cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Trong 14 năm n&agrave;y, Quốc hội kho&aacute; I đa xban h&agrave;nh 2 bản Hiến ph&aacute;p 1946, 1959, th&agrave;nh lập Ch&iacute;nh phủ hợp Hiến do Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đứng đầu để tổ hức nh&acirc;n d&acirc;n kh&aacute;ng chiến, kiến quốc.</p> <p>Giai đoạn 1960-1975 x&acirc;y dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải ph&oacute;ng miền Nam, Quốc hội c&aacute;c kho&aacute; II, III, IV v&agrave; V hoạt động đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ để c&ugrave;ng cả nước trải qua cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ thống nhất non s&ocirc;ng đất nước.</p> <p>Sau cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước năm 1976, Quốc hội từ kho&aacute; VI đến kho&aacute; XIII đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t huy, khẳng định vai tr&ograve; của m&igrave;nh. Quốc hội đ&atilde; c&oacute; những đổi mới mạnh mẽ về tổ chức v&agrave; hoạt động. Trong giai đoạn n&agrave;y, Quốc hội ban h&agrave;nh Hiến ph&aacute;p 1980, Hiến ph&aacute;p 1992 v&agrave; mới nhất l&agrave; bản Hiến ph&aacute;p 2013 tạo lập nền tảng ch&iacute;nh trị, ph&aacute;p l&yacute; quan trọng cho sự ph&aacute;t triển nền d&acirc;n chủ XHCN, x&acirc;y dựng nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền XHCN, bảo đảm quyền con người, quyền, lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của c&ocirc;ng d&acirc;n, g&oacute;p phần đẩy mạnh c&ocirc;ng cuộc đổi mới to&agrave;n diện đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; font-size: 13px; font-family: tahoma; display: inline-block; width: 460px; text-align: center; box-sizing: border-box; position: relative; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%;"><img alt=" Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật, mỗi quyết định của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh quốc gia (ảnh: TTXVN). " id="img_195942" src="https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/3-4-1452054497313/tong-bi-thu-70-nam--suc-manh-cua-quoc-hoi-ket-tinh-tu-tinh-than-yeu-nuoc.jpg" style="border:0px; display:block; margin:0px auto; max-width:100%; outline:0px; padding:0px" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: 0px; max-width: 100%;"> <p>Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh H&ugrave;ng: &quot;Mỗi bản Hiến ph&aacute;p, mỗi đạo luật, mỗi quyết định của Quốc hội lu&ocirc;n gắn liền với vận mệnh quốc gia&quot; (ảnh: TTXVN).</p> </div> </div> <p>Nh&igrave;n lại 70 năm h&igrave;nh th&agrave;nh ph&aacute;t triển của Quốc hội Việt Nam cho thấy sự ra đời của Quốc hội l&agrave; kết tinh của sự lựa chọn đ&uacute;ng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa y&ecirc;u nước với những gi&aacute; trị phổ qu&aacute;t của chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc; nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, ph&ugrave; hợp nguyện vọng của người d&acirc;n v&agrave; quy luật ph&aacute;t triển lịch sử.</p> <p>B&ecirc;n cạnh những kết quả đạt được, những th&agrave;nh tựu của c&ocirc;ng cuộc đổi mới 30 năm qua, Tổng B&iacute; thư lưu &yacute;, 2016 v&agrave; những năm tới đất nước cũng đang đứng trước nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức. T&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute; đ&ograve;i hỏi to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n hơn bao giờ hết, cần đo&agrave;n kết chặt chẽ, thống nhất &yacute; ch&iacute; v&agrave; h&agrave;nh động, ph&aacute;t huy cao độ truyền thống y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;ch mạng, tận dụng thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi kh&oacute; khăn thử th&aacute;ch để đưa đất nước ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững.</p> <p>&ldquo;Kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y Tổng tuyển cử đầu ti&ecirc;n bầu ra Quốc hội Việt Nam l&agrave; dịp để &ocirc;n lại truyền thống, một chặng đường lịch sử vẻ vang của d&acirc;n tộc, đồng thời x&aacute;c định r&otilde; hơn những việc cần l&agrave;m trong thời gian tới&rdquo; &ndash; Tổng B&iacute; thư nhắc nhở, trước hết, Quốc hội cần chuẩn bị chu đ&aacute;o về mọi mặt để tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội kho&aacute; XIV (dự kiến diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 22/5 tới đ&acirc;y) th&agrave;nh c&ocirc;ng, đảm bảo d&acirc;n chủ, b&igrave;nh đẳng, đ&uacute;ng ph&aacute;t luật, an to&agrave;n, tiết kiệm, để đ&oacute; thực sự l&agrave; ng&agrave;y hội của to&agrave;n d&acirc;n.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; font-size: 13px; font-family: tahoma; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%;"><img alt=" Lễ kỷ niệm được tổ chức giản tiện nhưng trang trọng, ý nghĩa (ảnh: TTXVN). " id="img_195944" src="https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/2-4-1452054497820/tong-bi-thu-70-nam--suc-manh-cua-quoc-hoi-ket-tinh-tu-tinh-than-yeu-nuoc.jpg" style="border:0px; display:block; margin:0px auto; max-width:100%; outline:0px; padding:0px" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: 0px; max-width: 100%;"> <p style="text-align:center">Lễ kỷ niệm được tổ chức giản tiện nhưng trang trọng, &yacute; nghĩa (ảnh: TTXVN).</p> </div> </div> <p>Đ&aacute;p lại những th&ocirc;ng điệp của người đứng đầu Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh H&ugrave;ng khẳng định, ngay từ những ng&agrave;y đầu đất nước c&ograve;n trong trứng nước, trong bối cảnh th&ugrave; trong giặc ngo&agrave;i, cuộc Tổng tuyển cử đầu ti&ecirc;n được tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&atilde; trao cho Quốc hội trọng tr&aacute;ch ban h&agrave;nh Hiến ph&aacute;p v&agrave; lập n&ecirc;n c&aacute;c thiết chế của Nh&agrave; nước d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, Quốc hội lu&ocirc;n gắn b&oacute; với Nh&acirc;n d&acirc;n, mang trong m&igrave;nh sức mạnh của Nh&acirc;n d&acirc;n, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng d&acirc;n tộc trong cuộc đấu tranh gi&agrave;nh độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; hội nhập quốc tế.</p> <p>Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh &yacute; nghĩa mỗi bản Hiến ph&aacute;p, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết, mỗi quyết định quan trọng của Quốc hội lu&ocirc;n gắn liền với vận mệnh của quốc gia, d&acirc;n tộc, l&agrave; sự kết hợp nhuần nhuyễn &ldquo;&yacute; Đảng, l&ograve;ng D&acirc;n&rdquo;. Mỗi th&agrave;nh quả của Quốc hội l&agrave; kết tinh sức mạnh của khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc; l&agrave; sự phối hợp v&agrave; cộng đồng tr&aacute;ch nhiệm giữa Quốc hội với c&aacute;c cơ quan, l&agrave; niềm tin, sự gửi gắm, đồng thuận, đồng t&igrave;nh, ủng hộ của Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội.</p> <p>Chủ tịch Quốc hội thay mặt Quốc hội b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn đến to&agrave;n thể quốc d&acirc;n đồng b&agrave;o trong suốt 70 năm qua đ&atilde; lu&ocirc;n tin tưởng, trao cho Quốc hội tr&aacute;ch nhiệm thực hiện quyền lực nh&acirc;n d&acirc;n. Sự tin tưởng, trao quyền của người d&acirc;n th&ocirc;ng qua bầu cử l&agrave; nền tảng d&acirc;n chủ tạo n&ecirc;n ch&iacute;nh quyền của d&acirc;n, do d&acirc;n v&agrave; v&igrave; d&acirc;n.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i tin tưởng rằng, với truyền thống v&agrave; kinh nghiệm t&iacute;ch lũy qua 70 năm, với &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm trước Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; tiền đồ của đất nước, nhất định Quốc hội ch&uacute;ng ta sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống vẻ vang, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đ&aacute;ng với sự tin cậy của Đảng, của nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo; &ndash; Chủ tịch Quốc hội kết lại phần ph&aacute;t biểu bế mạc lễ m&iacute;t tinh.</p> <p style="text-align:right"><strong>P. Thảo (B&aacute;o D&acirc;n Tr&iacute;)</strong></p> </div>
Tác giả: P. Thảo