Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Rớt nước mắt cảnh khó khăn của học sinh điểm lẻ vùng cao xứ Thanh
<p><span style="font-size:22px"><span style="color:#0000CD"><strong>Rớt nước mắt cảnh kh&oacute; khăn của học sinh điểm lẻ v&ugrave;ng cao xứ Thanh</strong></span></span></p> <p><span style="color:#008000"><span style="font-size:16px"><strong>Lớp học kh&ocirc;ng điện, x&acirc;y dựng đơn sơ... l&agrave; những kh&oacute; khăn tại một số điểm trường lẻ ở v&ugrave;ng cao xứ Thanh. Kh&ocirc;ng những thế, đồ chơi của con trẻ ở nhiều điểm lẻ được l&agrave;m bằng tre, gỗ lấy tr&ecirc;n rừng, những chiếc lốp xe đạp, xe m&aacute;y... được c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o, phụ huynh tận dụng mang về để l&agrave;m đồ chơi.</strong></span></span></p> <p>Rớt nước mắt cảnh kh&oacute; khăn của học sinh điểm lẻ v&ugrave;ng cao xứ Thanh</p> <p><strong>Lớp học kh&ocirc;ng điện</strong></p> <p>Bản Xa Mang, một trong những bản người Th&aacute;i ở x&atilde; Sơn Điện (huyện v&ugrave;ng cao Quan Sơn, Thanh H&oacute;a) nằm trong v&ugrave;ng l&otilde;i của rừng đặc dụng Na M&egrave;o. Vượt qua qu&atilde;ng đường d&agrave;i 10km đầy sỏi đ&aacute;, dốc cao, len lỏi dưới những t&aacute;n l&aacute; rừng rậm rạp, ch&uacute;ng t&ocirc;i đến điểm lẻ khu Xa Mang, thuộc trường Mầm non Sơn Điện 1, x&atilde; Sơn Điện, huyện Quan Sơn.</p> <p><img alt="Học sinh điểm lẻ Xa Mang chơi trò bấp bênh" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/1.jpg" style="height:462px; width:690px" /></p> <p>Học sinh điểm lẻ Xa Mang chơi tr&ograve; bấp b&ecirc;nh</p> <p>Tại khu lẻ Xa Mang c&oacute; hai lớp học do hai c&ocirc; gi&aacute;o trẻ phụ tr&aacute;ch, bao gồm một lớp mẫu gi&aacute;o b&eacute; v&agrave; một lớp mẫu gi&aacute;o lớn. Đến thời điểm hiện tại, cả khu Xa Mang chỉ c&oacute; 23 học sinh, hai ph&ograve;ng học được người d&acirc;n bản quy&ecirc;n g&oacute;p tre, gỗ, m&aacute;i ng&oacute;i pr&ocirc;-xi-măng để x&acirc;y dựng cho con em theo học. Những đồ chơi, khu vui chơi cho học sinh được người d&acirc;n l&agrave;m từ c&acirc;y tre, tấm v&aacute;n gỗ lấy tr&ecirc;n rừng.</p> <p>H&agrave;ng năm, khi lớp học, hay đồ chơi cho trẻ bị hư hỏng, người d&acirc;n trong bản Xa Mang lại tập trung l&ecirc;n rừng chặt tre, lấy gỗ đem về để sửa lại. Từ khi th&agrave;nh lập đến nay, điểm lẻ Xa Mang vẫn chưa c&oacute; điện thắp s&aacute;ng, phục vụ cho việc học của học sinh. Khi m&ugrave;a h&egrave; trời n&oacute;ng bức, kh&ocirc;ng c&oacute; điện để quạt m&aacute;t, m&ugrave;a đ&ocirc;ng lạnh gi&aacute;, tối trời do kh&ocirc;ng c&oacute; điện thắp s&aacute;ng n&ecirc;n đ&agrave;nh phải mở hết cửa sổ để lấy &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n.</p> <p><img alt="https://dantricdn.com/2017/a3-8-1489462430871.jpg" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/2.jpg" style="height:692px; width:690px" /></p> <p><img alt="Những dụng cụ trò chơi của các em học sinh được làm từ tre rừng " src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/3.jpg" style="height:482px; width:690px" /></p> <p>Những dụng cụ tr&ograve; chơi của c&aacute;c em học sinh được l&agrave;m từ tre rừng</p> <p>C&ocirc; H&agrave; Thị Loan, phụ tr&aacute;ch khu Xa Mang, cho hay: &ldquo;Lớp học được x&acirc;y dựng đơn sơ bằng tre, gỗ, m&ugrave;a đ&ocirc;ng th&igrave; r&eacute;t run người, m&ugrave;a h&egrave; th&igrave; n&oacute;ng bức, tội c&aacute;c ch&aacute;u lắm. Đồ chơi cho học sinh kh&ocirc;ng c&oacute;, điện cũng kh&ocirc;ng, m&ugrave;a đ&ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; điện thắp s&aacute;ng n&ecirc;n lớp học kh&aacute; tối tăm, học sinh chịu rất nhiều thiệt th&ograve;i&rdquo;.</p> <p>Rời điểm lẻ Xa Mang, tiếp tục vượt hơn 10 km đường đất dốc cao, giữa một b&ecirc;n l&agrave; v&aacute;ch đ&aacute; dựng đứng v&agrave; một b&ecirc;n l&agrave; vực s&acirc;u nằm trong rừng đặc dụng Na M&egrave;o, ch&uacute;ng t&ocirc;i t&igrave;m đến khu lẻ Na Hồ, ở bản Na Hồ, x&atilde; Sơn Điện. Tại điểm lẻ Na Hồ c&oacute; hai lớp học, với 28 học sinh, ph&ograve;ng học được người d&acirc;n trong bản l&agrave;m bằng gỗ, tre lợp l&aacute; cọ. Đồ chơi cho học sinh Mầm non nơi đ&acirc;y cũng ho&agrave;n to&agrave;n được người d&acirc;n trong bản l&agrave;m bằng c&acirc;y tre, l&aacute; cọ.</p> <p><img alt="Khu lẻ Xa Mang vẫn chưa có điện" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/4.jpg" style="height:462px; width:690px" /></p> <p>Khu lẻ Xa Mang vẫn chưa c&oacute; điện</p> <p>C&ocirc; L&ograve; Thị Hồng, gi&aacute;o vi&ecirc;n điểm lẻ Na Hồ, chia sẻ: &ldquo;Trường học được x&acirc;y dựng đơn sơ bằng v&aacute;n gỗ, lợp l&aacute; cọ r&eacute;t buốt v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, dột v&agrave;o m&ugrave;a mưa, rất kh&oacute; khăn cho việc ở lại học b&aacute;n tr&uacute; của học sinh. Do điều kiện kinh tế kh&oacute; khăn n&ecirc;n người d&acirc;n lu&ocirc;n mong mỏi c&oacute; được một lớp học khang trang, đ&aacute;p ứng việc học cho học sinh&rdquo;.</p> <p>Chia sẻ về những kh&oacute; khăn nơi đ&acirc;y, c&ocirc; Vi Thị Chiến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Điện 1, cho biết: &ldquo;Đời sống gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh nơi đ&acirc;y c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn thiệt th&ograve;i. Ngo&agrave;i khu lẻ Xa Mang, Trường Mầm non Sơn Điện 1 c&ograve;n c&oacute; khu lẻ Na Hồ, khu Sủa - Na Phường, cũng gặp nhiều kh&oacute; khăn, lớp học được x&acirc;y dựng đơn sơ&rdquo;.</p> <p><img alt="Lớp học làm đơn sơ bằng gỗ rừng, không thể ngăn cái giá lạnh khi đông về" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/5.jpg" style="height:480px; width:690px" /></p> <p>Lớp học l&agrave;m đơn sơ bằng gỗ rừng, kh&ocirc;ng thể ngăn c&aacute;i gi&aacute; lạnh khi đ&ocirc;ng về</p> <p><strong>&ldquo;Chế&rdquo; lốp xe, phế thải th&agrave;nh đồ chơi cho trẻ</strong></p> <p>Từ điểm lẻ Na Hồ, bản Na Hồ, x&atilde; Sơn Điện, ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục đi bộ, vượt qua hai c&acirc;y cầu tre ch&ecirc;nh v&ecirc;nh bắc qua s&ocirc;ng Luồng để đến bản Sủa v&agrave; bản Na Phường.</p> <p>Bản Sủa v&agrave; Na Phường l&agrave; hai bản nằm biệt lập, bị chia cắt với c&aacute;c bản c&ograve;n lại bởi con s&ocirc;ng Luồng, muốn sang hai bản tr&ecirc;n buộc phải đi qua hai chiếc cầu tre bắc ngang qua hai nh&aacute;nh s&ocirc;ng Luồng. Bản Sủa v&agrave; bản Na Phường, nơi c&oacute; khu điểm lẻ Sủa - Na Phường, của trường Mầm non Sơn Điện 1, d&agrave;nh cho học sinh hai bản Sủa - Na Phường.</p> <p><img alt="Cô Lương Thị Điệp bên một chiếc lốp xe ô tô phế thải được chế thành trò chơi bập bênh cho trẻ" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/6.jpg" style="height:455px; width:690px" /></p> <p>C&ocirc; Lương Thị Điệp b&ecirc;n một chiếc lốp xe &ocirc; t&ocirc; phế thải được chế th&agrave;nh tr&ograve; chơi bập b&ecirc;nh cho trẻ</p> <p>Khu Sủa - Na Phường c&oacute; 3 lớp học với 44 học sinh, lớp học được người d&acirc;n bản x&acirc;y dựng ho&agrave;n to&agrave;n bằng tre, gỗ, l&aacute; cọ. S&acirc;n trường c&oacute; một b&atilde;i đ&aacute; xanh lớn, trở th&agrave;nh nơi vui chơi cho học sinh. C&aacute;c loại đồ chơi như đu quay, bập b&ecirc;nh được l&agrave;m bằng gỗ, tre. Lốp xe m&aacute;y, &ocirc; t&ocirc;, xe đạp hư hỏng cũng được c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o tận dụng từ những qu&aacute;n sửa xe đem về trường, sơn mầu lại để l&agrave;m tr&ograve; chơi cho c&aacute;c em học sinh.</p> <p>C&ocirc; gi&aacute;o Lương Thị Điệp, phụ tr&aacute;ch điểm lẻ khu Sủa - Na Phường chia sẻ: &ldquo;Mỗi khi đi qua c&aacute;c qu&aacute;n sửa xe, ch&uacute;ng t&ocirc;i lại xin những lốp xe m&aacute;y, xe đạp, xe &ocirc; t&ocirc; đ&atilde; hư hỏng mang về rồi qu&eacute;t sơn để l&agrave;m đồ chơi cho c&aacute;c em học sinh Mần non. Ngo&agrave;i ra, những đồ chơi của trường đa số được c&aacute;c phụ huynh học sinh l&agrave;m bằng c&acirc;y tre tr&ecirc;n rừng. Do lớp học thiếu đồ chơi cho học sinh n&ecirc;n rất mong muốn được sự gi&uacute;p đỡ của c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m đầu tư về đồ chơi cho c&aacute;c em học sinh&rdquo;.</p> <p><img alt="Lốp xe ô tô hư hỏng được các cô giáo chế tạo thành đu quay cho trẻ" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/7.jpg" style="height:636px; width:690px" /></p> <p>Lốp xe &ocirc; t&ocirc; hư hỏng được c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o chế tạo th&agrave;nh đu quay cho trẻ</p> <p>&Ocirc;ng Lục Hải V&acirc;n, Chủ tịch UBND x&atilde; Sơn Điện, huyện Quan Sơn chia sẻ: &ldquo;Những khu lẻ kể tr&ecirc;n nằm ở những bản l&agrave;ng c&oacute; điều kiện kinh tế kh&oacute; khăn của x&atilde;, thiếu vốn để x&acirc;y dựng khang trang, đẹp đẽ. Những khu lẻ với những kh&oacute; khăn về đường giao th&ocirc;ng xa x&ocirc;i, lại phải qua dốc cao, qua s&ocirc;ng, qua suối, m&ugrave;a kh&ocirc; th&igrave; bụi bặm, m&ugrave;a mưa th&igrave; lầy lội. Nhiều khi v&agrave;o m&ugrave;a mưa cầu qua s&ocirc;ng, qua suối bị lũ cuốn tr&ocirc;i khiến c&aacute;c em kh&ocirc;ng thể đi học đ&agrave;nh phải ở nh&agrave;&rdquo;.</p> <p><img alt="https://dantricdn.com/thumb_w/640/2017/a7-1489462430891.jpg" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/8.jpg" style="height:458px; width:690px" /></p> <p><img alt="https://dantricdn.com/thumb_w/640/2017/a8-1489462430898.jpg" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/9.jpg" style="height:480px; width:690px" /></p> <p><img alt="Các học sinh mẫu giáo khu điểm lẻ Na Hồ vui tươi bên những trò chơi do người dân bản sáng tạo" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/10.jpg" style="height:480px; width:690px" /></p> <p>C&aacute;c học sinh mẫu gi&aacute;o khu điểm lẻ Na Hồ vui tươi b&ecirc;n những tr&ograve; chơi do người d&acirc;n bản s&aacute;ng tạo</p> <p><img alt="Lớp học đơn sơ được làm bằng tre, lợp lá cọ" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/11.jpg" style="height:647px; width:690px" /></p> <p>Lớp học đơn sơ được l&agrave;m bằng tre, lợp l&aacute; cọ</p> <p><img alt="Khu vui chơi của trẻ là một bãi đá với những chiếc lốp xe máy, xe ô tô đã hư hỏng được sơn mầu" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/12.jpg" style="height:480px; width:690px" /></p> <p>Khu vui chơi của trẻ l&agrave; một b&atilde;i đ&aacute; với những chiếc lốp xe m&aacute;y, xe &ocirc; t&ocirc; đ&atilde; hư hỏng được sơn mầu</p> <p><img alt="Trò chơi của trẻ được các phụ huynh làm từ các vật liệu lấy trên rừng" src="http://vemis.vn/data/16835625610769339890/tintuc/13.jpg" style="height:480px; width:690px" /></p> <p>Tr&ograve; chơi của trẻ được c&aacute;c phụ huynh l&agrave;m từ c&aacute;c vật liệu lấy tr&ecirc;n rừng</p> <p><strong>Sưu tầm: L&ocirc; Giang - Duy Tuy&ecirc;n (b&aacute;o D&acirc;n Tr&iacute;)</strong></p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: thcstaivan