Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LÀM SỮA CHUA - SỮA ĐẬU NÀNH
<p><strong>MỤC TI&Ecirc;U CỦA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TỔ H&Oacute;A &ndash; SINH &ndash; CNNN</strong></p> <p>Qua hoạt động trải nghiệm, học sinh đ&atilde; học được:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Vận dụng c&aacute;c kiến thức đ&atilde; học v&agrave;o thực tế. Để tự m&igrave;nh l&agrave;m được sữa chua, sữa đậu n&agrave;nh bằng phương ph&aacute;p đơn giản học sinh cần biết t&iacute;nh to&aacute;n mua nguy&ecirc;n liệu, điều chỉnh lượng nguy&ecirc;n liệu ph&ugrave; hợp, biết sử dụng kh&eacute;o l&eacute;o c&aacute;c dụng cụ bếp, biết c&acirc;n, đong, ủ, nấu&hellip;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Vận dụng được kiến thức nhiều m&ocirc;n học (Sinh học, C&ocirc;ng nghệ, H&oacute;a học, Vật l&yacute;, tin học, To&aacute;n, &hellip;) trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Năng lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (quay phim, edit video,&hellip;)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + T&iacute;nh đo&agrave;n kết, phối hợp trong hoạt động nh&oacute;m.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Ph&aacute;t huy năng lực giao tiếp x&atilde; hội, trung thực trong b&aacute;o c&aacute;o.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + S&aacute;ng tạo trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, thể hiện năng lực thẩm mỹ tr&igrave;nh b&agrave;y sản phẩm.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Sắp xếp thời gian khoa học để thực hiện nhiệm vụ, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c y&ecirc;u cầu đ&atilde; đề ra.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Phối hợp với gi&aacute;o vi&ecirc;n bộ m&ocirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm tạo t&iacute;nh th&acirc;n thiện, gần gũi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Tự tin hơn trong giao tiếp với bạn b&egrave;, thầy c&ocirc;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>*Một số&nbsp;h&igrave;nh ảnh về hoạt động trải nghiệm:</em></p> <p><img alt="" src="http://vemis.vn/data/7687262234883962700/tintuc/463ea9e94e7ab424ed6b.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://vemis.vn/data/7687262234883962700/tintuc/a4f6dd243ab7c0e999a6.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://vemis.vn/data/7687262234883962700/tintuc/8ad80905ee9614c84d87.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://vemis.vn/data/7687262234883962700/tintuc/69c02b2fccbc36e26fad.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://vemis.vn/data/7687262234883962700/tintuc/11396edc894f73112a5e.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://vemis.vn/data/7687262234883962700/tintuc/14dca43543a6b9f8e0b7.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://vemis.vn/data/7687262234883962700/tintuc/c36cbdb45a27a079f936.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://vemis.vn/data/7687262234883962700/tintuc/dedebe3559a6a3f8fab7.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: Tổ Hóa - Sinh - CNNN