Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Hội thi điền kinh học sinh huyện Thăng Bình năm học 2015-2016
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thể chất của ng&agrave;nh v&agrave; trong khu&ocirc;n khổ Hội khỏe Ph&ugrave; Đổng cấp huyện, ng&agrave;y 09 th&aacute;ng 03 năm 2016, Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT huyện Thăng B&igrave;nh đ&atilde; long trọng tổ chức giải điền kinh học sinh bậc Tiểu học v&agrave; THCS cấp huyện tại s&acirc;n vận động C&acirc;y Cốc. To&agrave;n huyện c&oacute; 230 vận động vi&ecirc;n nam nữ thuộc 21 đơn vị THCS v&agrave; 30 đơn vị Tiểu học &nbsp;tham gia tranh t&agrave;i ở c&aacute;c nội dung:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đối với học sinh Tiểu học: Chạy 60m (nam, nữ), bật xa tại chỗ (nam, nữ).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đối với học sinh THCS:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, 1500m, nhảy xa, nhảy cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, nhảy xa, nhảy cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cơ cấu giải</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + C&aacute; nh&acirc;n: Mỗi nội dung thi đấu 01 HCV, 02 HCB v&agrave; 02 HCĐ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + Đồng đội (nam, nữ): 01 Nhất, 01 Nh&igrave;, 01 Ba v&agrave; 02 KK.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + To&agrave;n đo&agrave;n: 01 Nhất, 01 Nh&igrave;, 01 Ba v&agrave; 02 KK.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng ch&iacute; Phan Văn Tuyển - Trưởng ph&ograve;ng Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT đ&atilde; ph&aacute;t biểu khai mạc, chỉ đạo v&agrave; động vi&ecirc;n hội thi. Với sự quan t&acirc;m đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; trường, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c em vận động vi&ecirc;n rất phấn khởi, vững tin, hăng h&aacute;i hơn trong thi đấu. Thay mặt cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n tham dự hội thi, em Nguyễn Thị Việt Trinh - vận động vi&ecirc;n đo&agrave;n THCS L&yacute; Thường Kiệt, đ&atilde; ph&aacute;t biểu hứa quyết t&acirc;m thi đấu trung thực, hết m&igrave;nh. Thầy gi&aacute;o V&otilde; Tấn T&agrave;i - THCS L&yacute; Thường Kiệt thay mặt cho tổ trọng t&agrave;i l&ecirc;n tuy&ecirc;n thệ l&agrave;m việc c&ocirc;ng t&acirc;m, kh&aacute;ch quan để lựa chọn ra những vận động vi&ecirc;n xuất sắc nhất. Sau phần trao cờ lưu niệm cho c&aacute;c đội, Ban tổ chức c&ugrave;ng tổ trọng t&agrave;i tiến h&agrave;nh dặn d&ograve;, th&ocirc;ng b&aacute;o thứ tự c&aacute;c m&ocirc;n thi đấu v&agrave; nhắc nhở c&aacute;c vận động vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/12178807190808043389/tintuc/IMG_4222.JPG" style="height:389px; width:692px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Phat biểu khai mạc của thầy gi&aacute;o Phan Văn Tuyển - Trưởng ph&ograve;ng GD&amp;ĐT</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/12178807190808043389/tintuc/IMG_4229.JPG" style="height:389px; width:692px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Tuy&ecirc;n thệ của đại diện vận động vi&ecirc;n v&agrave; tổ trọng t&agrave;i</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/12178807190808043389/tintuc/IMG_4234.JPG" style="height:389px; width:692px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trao cờ lưu niệm cho c&aacute;c đơn vị trường</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết th&uacute;c buổi Lễ khai mạc, c&aacute;c vận động vi&ecirc;n tiến h&agrave;nh thi đấu c&aacute;c m&ocirc;n theo nội dung quy định. Sau một ng&agrave;y thi đấu t&iacute;ch cực, hết m&igrave;nh của c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&ugrave;ng với sự l&agrave;m việc c&ocirc;ng t&acirc;m, kh&aacute;ch quan, s&aacute;ng suốt của tổ trọng t&agrave;i, Ban tổ chức đ&atilde; tổng hợp kết quả xếp loại v&agrave; trao giải như sau:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I. KẾT QUẢ C&Aacute; NH&Acirc;N THEO TỪNG NỘI DUNG THI:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Đang cập nhật)</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; II. KẾT QUẢ GIẢI ĐỒNG ĐỘI NAM-NỮ:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Đang cập nhật)</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; III. KẾT QUẢ TO&Agrave;N ĐO&Agrave;N:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Đang cập nhật)</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/12178807190808043389/tintuc/IMG_4240.JPG" style="height:389px; width:692px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Vận động vi&ecirc;n nam chạy 1500 m&eacute;t</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/12178807190808043389/tintuc/IMG_4248.JPG" style="height:389px; width:692px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Thầy gi&aacute;o Nguyễn Đ&igrave;nh H&agrave; - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng GD&amp;ĐT trao huy chương nội dung nhảy cao nam THCS</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; được những th&agrave;nh t&iacute;ch như tr&ecirc;n l&agrave; nhờ sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Thăng B&igrave;nh; sự chuẩn bị chu đ&aacute;o của c&aacute;c nh&agrave; trường trong luyện tập, lựa chọn được c&aacute;c vận động vi&ecirc;n ưu t&uacute; chuẩn bị tham dự hội thi cấp huyện; tinh thần thi đấu hết m&igrave;nh của c&aacute;c vận động vi&ecirc;n, sự cổ vũ nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n. Ch&uacute;ng ta tin tưởng những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được ng&agrave;y h&ocirc;m nay sẽ l&agrave; nền tảng cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ của Đo&agrave;n điền kinh huyện nh&agrave; trong hội thi c&aacute;c m&ocirc;n điền kinh cấp tỉnh sắp tới</span></p> <p style="text-align: center;"><strong>DANH S&Aacute;CH VẬN ĐỘNG VI&Ecirc;N HUYỆN THĂNG B&Igrave;NH THAM GIA HỘI KHỎE PH&Ugrave; ĐỔNG CẤP TỈNH</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>NĂM HỌC: 2015 &ndash; 2016</strong></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:537px"> <tbody> <tr> <td style="height: 25px; width: 35px; text-align: center;"><strong>TT</strong></td> <td style="width: 219px; text-align: center;"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></td> <td style="width: 181px; text-align: center;"><strong>Trường</strong></td> <td style="width: 103px; text-align: center;"><strong>M&ocirc;n</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="1" style="height: 25px; text-align: justify;"><strong>Nữ tiểu học</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">1</td> <td>Nguyễn Thị Ngọc Huyền</td> <td>Trưng Vương</td> <td>Chạy 60m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">2</td> <td>Nguyễn Thị Thanh Tr&acirc;m</td> <td>Trần Quốc Toản</td> <td>Bật xa</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="1" style="height: 25px; text-align: justify;"><strong>Nam tiểu học</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">1</td> <td>Nguyễn Minh Triết</td> <td>Nguyễn Thị Minh Khai</td> <td>Chạy 60m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">2</td> <td>Nguyễn Minh Triết</td> <td>Nguyễn Thị Minh Khai</td> <td>Bật xa</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="1" style="height: 25px; text-align: justify;"><strong>Nữ THCS</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">1</td> <td>L&ecirc; Thị &Yacute; Thi&ecirc;n</td> <td>Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m</td> <td>Chạy 100m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">2</td> <td>Trần Thị Xinh</td> <td>Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m</td> <td>Chạy 200m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">3</td> <td>Trần Thị Thanh Th&uacute;y</td> <td>Nguyễn Hiền</td> <td>Chạy 400m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">4</td> <td>Phan Thị An</td> <td>L&ecirc; Đ&igrave;nh Chinh</td> <td>Chạy 800m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">5</td> <td>Dương Thị Hạnh</td> <td>Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng</td> <td>Nhảy xa</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">6</td> <td>Trần Thị Mỹ Nhung</td> <td>Ho&agrave;ng Diệu</td> <td>Nhảy cao</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="1" style="height: 25px; text-align: justify;"><strong>Nam THCS</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">1</td> <td>Phạm Ch&acirc;u Hiền</td> <td>L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n</td> <td>Chạy 100m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">2</td> <td>Dương Tấn T&agrave;i</td> <td>L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n</td> <td>Chạy 200m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">3</td> <td>Phạm Ch&acirc;u Hiền</td> <td>L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n</td> <td>Chạy 400m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">4</td> <td>Nguyễn Văn H&agrave;</td> <td>Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m</td> <td>Chạy 1500m</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">5</td> <td>Nguyễn Trường Thanh Lộc</td> <td>L&ecirc; Lợi</td> <td>Nhảy xa</td> </tr> <tr> <td style="height: 25px; text-align: center;">6</td> <td>Nguyễn Văn Việt Tuấn</td> <td>L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n</td> <td>Nhảy cao</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">./.</span></p>
Tác giả: pgdthangbinh