Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Kho bài giảng Elearning cấp THCS từ năm học 2020-2021
<p><!-- Google Tag Manager --><!-- Google Tag Manager (noscript) --></p> <p><strong>1.</strong> Văn bản chỉ đạo:</p> <p style="margin-left:40px">- <u><strong><a href="https://drive.google.com/file/d/1Az0lvi_h3OGPt7DOZJmncgiSOD8JgK7t/preview" target="_blank"><span style="color:#0000FF">1408/SGDĐT-GDTrH ng&agrave;y 24.08.2020</span></a></strong></u>;&nbsp; &nbsp; &nbsp; - <a href="https://drive.google.com/file/d/167GKVH1kFt7MhyMlRaCyfccOa-CeRX2J/preview" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><u><strong>128/PGDĐT-THCS ng&agrave;y 26.08.2020</strong></u></span></a>;</p> <p style="text-align:justify"><strong>2. </strong>Danh mục b&agrave;i học tuần 1,2 th&aacute;ng 9-2020 của gi&aacute;o vi&ecirc;n THCS huyện Thăng B&igrave;nh:&nbsp; &nbsp;<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XI8wRwWxMM6OwjY_RTaoj91LN2DuMDv-YusAXjXr7WA/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u><strong>Link nhập dữ liệu</strong></u></span></a></p> <p style="text-align:justify">* Kho elearning của Bộ: <a href="https://elearning.moet.edu.vn" target="_blank"><u><strong>http://elearning.moet.edu.vn</strong></u></a>;</p> <p style="text-align:justify">* Thầy c&ocirc; xem link v&agrave; tải c&aacute;c b&agrave;i học tương ứng theo m&ocirc;n học trong từng sheet (đ&atilde; cập nhật tuần1 v&agrave; 2, th&aacute;ng 9/2020): (<span style="color:#FF0000">T&aacute;c giả giữ bản quyền, thầy c&ocirc; vui l&ograve;ng kh&ocirc;ng chỉnh sửa để tham gia c&aacute;c cuộc thi</span>)</p> <p><iframe align="middle" frameborder="1" height="400" scrolling="yes" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTxEC_A60jgMvAK6XEiet71OXCl0uvPtCPo1rxxE2nnlets3xNRfermuoQ9clKwb-SwSENvuKLAQbzG/pubhtml?widget=true&amp;headers=false" width="100%"></iframe></p> <p>-</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: pgdthangbinh