Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2019-2020
<div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MPhEKS-ZHI1Bsb37KwqaU3qmjS6Yx1wqbxAcJAGbxf4/edit?usp=sharing" target="_blank"><strong><span style="color:#FF0000"><u>B&Aacute;O C&Aacute;O VỀ MŨ HIỂM HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020</u></span></strong></a></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">* Danh bạ t&agrave;i khoản Gmail d&ugrave;ng nhập dữ liệu trực tuyến</div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">1. <a href="http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_9016027509533123739.html" target="_blank"><span style="color:#0000CD"><u><strong>Mầm non - Mẫu gi&aacute;o</strong></u></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. <a href="http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_9178667651909391689.html" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><u><strong>Tiểu học</strong></u></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. <a href="http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_11958641263458197632.html" target="_blank"><span style="color:#0000CD"><u><strong>Trung học cơ sở</strong></u></span></a></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="color:#FF0000"><strong>=&gt; B&Aacute;O C&Aacute;O TRỰC TUYẾN ĐANG THỰC HIỆN</strong></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">* Gồm 2 y&ecirc;u cầu: I. Về CSVC; II. Thống k&ecirc; đầu năm 2019-2020</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px">I. THỐNG K&Ecirc; CƠ SỞ VẬT CHẤT THEO Y&Ecirc;U CẦU CỦA SỞ GDDT (Cập nhật đến 26.09.2019)</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">1. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zH9WqFqUnIQxviHkszzPCQRdlk0GC-Q78Eh0qPj_Td8/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u><strong>Nhập b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp số liệu theo trường MN-MG</strong></u></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">2. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yeikoyCxTd4-uzfah5G6Gotw_tjZnjceKbyh_z-jfvQ/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u><strong>Nhập b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp số liệu theo trường Tiểu học</strong></u></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">3. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/126KPcVhVBUXkHzNna-BbqDZmfJo9N6QsnuO_Cm1-mQs/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u><strong>Nhập b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp số liệu c&aacute;c trường THCS</strong></u></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (Ri&ecirc;ng số liệu học sinh THCS sẽ sử dụng cho tỉnh đưa v&agrave;o dự &aacute;n Mũ bảo hiểm học sinh THCS) &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="color:#0000CD">* Đề nghị trường tiếp tục nhập bổ sung chi tiết b&aacute;o c&aacute;o CSVC từng trường (tương ứng với biểu PL01, PL03, PL05&nbsp; theo cấp học) để c&oacute; nguồn Sở đối chiếu khi cần v&agrave; phục vụ lưu trữ l&acirc;u d&agrave;i của ng&agrave;nh (hạn cuối: </span><span style="color:#FF0000"><strong>01/10/2019</strong></span><span style="color:#0000CD">)</span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 120px;">- <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zx1ls0OZgVmOwNeWHSHrJXHeq5eT490FZjWGXPNBU70/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><u><strong>PL01: Nhập số liệu minh chứng CSVC theo truong-GDMN</strong></u></span></a></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 120px;">- <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U81v-RKjXafACBbrqNv0dvOBNa6dvjugz4648sKE44Q/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#0000CD"><u><strong>PL03: Nhập số liệu minh chứng CSVC theo truong-Tiểu học</strong></u></span></a></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 120px;">- <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HysnR9m2JgvhxJTEtNmIPNCk107MdUh3oz4I2aesGvc/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><u><strong>PL05: Nhập số liệu minh chứng CSVC theo truong-THCS</strong></u></span></a></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#0000CD"><strong>II. THỐNG K&Ecirc; ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020 THEO CẤP HỌC</strong></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">1. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RXbDtvm_2-yYMRrc0VmgmsZ4yCJ6xmIbemOLVWtpgk0/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u><strong>Nhập số liệu thống k&ecirc; theo trường - cấp học Mầm non</strong></u></span></a></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">2. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dh4aoYoLgSUJiwOwafJ-EMIy1yrF0-JY6vspvp424dw/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u><strong>Nhập số liệu thống k&ecirc; theo trường - cấp Tiểu học</strong></u></span></a></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">3. <a href="http://tkthcs.thangbinh.edu.vn" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u><strong>Nhập số liệu thống k&ecirc; theo trường - cấp THCS</strong></u></span></a></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><strong><span style="color:#FF0000">=&gt; B&Aacute;O C&Aacute;O TRỰC TUYẾN Đ&Atilde; HO&Agrave;N TH&Agrave;NH</span></strong></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#0000CD"><strong>A. B&Aacute;O C&Aacute;O NHANH SỐ LIỆU KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020</strong></span> (<a href="https://drive.google.com/file/d/11mQSlPK8fghdQ3Jpo8fi2ZVRiOrCw8fG/preview" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u>C&ocirc;ng văn số 123/PGDĐT ng&agrave;y 19/08/2019</u></span></a>)</div> <div style="text-align: center;">(Đang xử l&yacute; biểu mẫu do c&oacute; sự thay đổi v&agrave; bổ sung một số biểu mẫu mới của Sở,...</div> <div style="text-align: center;">C&aacute;c trường chỉ gửi file b&aacute;o c&aacute;o word qua K&ecirc;nh điều h&agrave;nh, bộ phận CNTT tổng hợp thủ c&ocirc;ng. Tr&acirc;n trọng!)</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#0000FF"><strong>B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GI&Aacute;O DỤC, TRƯỜNG CHUẨN C&Aacute;C CẤP HỌC (</strong></span><span style="color:#FF0000">C&aacute;c trường ho&agrave;n th&agrave;nh việc cập nhật th&ocirc;ng tin trước 09h00 ng&agrave;y 26/08/2019</span><span style="color:#0000FF">)</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="color:#0000CD">Bấm chuột v&agrave;o đường link</span> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMP3yIOIVc-sHKup5hl_ddFSOwvimWngkSB37bZS7N0/edit?usp=sharing" target="_blank"><u><span style="color:#FF0000"><strong>TẠI Đ&Acirc;Y</strong></span></u></a>, <span style="color:#0000FF">cập nhật trực tuyến dữ liệu KĐCLGD/TCQG cho đơn vị m&igrave;nh</span>.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">HƯỚNG DẪN:</div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">- <span style="color:#B22222">T&agrave;i khoản c&oacute; quyền nhập</span>: t&agrave;i khoản Gmail đ&atilde; đăng k&yacute; theo cấp học: <a href="http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_9016027509533123739.html" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u>Mầm non</u></span></a>, <a href="http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_9178667651909391689.html" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u>Tiểu học</u></span></a>, <a href="http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_11958641263458197632.html" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u>THCS</u></span></a>.</div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">- Nhập đầy đủ nội dung theo y&ecirc;u cầu, nếu trường được tỉnh kiểm tra c&ocirc;ng nhận nhiều lần th&igrave; mỗi lần chiếm 1 d&ograve;ng trong &ocirc; (<span style="color:#0000CD">Để xuống d&ograve;ng trong &ocirc; của đơn vị m&igrave;nh nhấn tổ hợp ph&iacute;m Alt + Enter</span>)</div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">+ KĐCLGD: Đạt cấp độ, Số QĐ, ng&agrave;y ban h&agrave;nh, ng&agrave;y hiệu lực (V&iacute; dụ: 681/QĐ-SGDĐT; 29/07/2016; 15/07/2016)</div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">+ Trường chuẩn: Mức độ (nếu c&oacute;), Số QĐ, ng&agrave;y ban h&agrave;nh (V&iacute; dụ: 806/QĐ-UBND; 15/03/2013)</div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">+ Cột Ghi ch&uacute;: Bổ sung thời điểm trường sẽ đăng k&yacute; đề nghị cấp tr&ecirc;n kiểm tra (nếu c&oacute; trong 2019-2020).</div> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#0000CD"><strong>C. B&Aacute;O C&Aacute;O NHANH SỐ LIỆU HỌC SINH, GI&Aacute;O VI&Ecirc;N, NHU CẦU CSVC 2019-2020</strong></span></p> <div style="text-align: center;">(Thực hiện theo <u><a href="http://thangbinh.edu.vn/congvan/files/vanban/bc%20nhanh%20cong%20tac%20tuyen%20sinh%20101.pdf" target="_blank"><span style="color:#FF0000">C&ocirc;ng văn số 101/PGDĐT</span></a></u> ng&agrave;y 02/08/2019 của Trưởng ph&ograve;ng GDĐT huyện Thăng B&igrave;nh)</div> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD">* Hướng dẫn bảo vệ trang t&iacute;nh của đơn vị m&igrave;nh: <a href="https://drive.google.com/file/d/1emFlllFUcis2ph_tlUeK1ENYxh8TtZUn/preview" target="_blank"><u><strong>LINK TẢI</strong></u></a></span></p> <p style="text-align:justify">* Mẫu excel d&agrave;nh cho trường chuẩn bị nội dung số liệu theo y&ecirc;u cầu của c&aacute;c cấp thẩm quyền: <a href="https://drive.google.com/file/d/1JwYifjY9iiBhD_qD64oCOQlpedOjq7Hh/view?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u><strong>LINK TẢI</strong></u></span></a></p> <p style="text-align:justify">* Mẫu Phụ lục 1 b&aacute;o c&aacute;o nhanh số liệu tuyển sinh,... file word để gửi Ph&ograve;ng GDĐT trước 08/08/2019: <a href="https://drive.google.com/file/d/1avvNdzJ2wuKs0dz8nx3OcPDcm2fbJzPm/view?usp=sharing" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><u><strong>LINK TẢI</strong></u></span></a></p> <p><span style="font-size:18px"><span style="color:#0000FF"><strong>I. C&Aacute;C MẪU B&Aacute;O C&Aacute;O NHANH CỦA TRƯỜNG MẦM NON - MẪU GI&Aacute;O:</strong></span></span></p> <p style="margin-left:40px"><strong>1. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYAXj6s6G_85_zSuDSnLDhQaR7cofVM4MRglv_Uwteo/edit#gid=1114997053" target="_blank"><u><span style="color:#FF0000">B&aacute;o c&aacute;o số liệu HS, GV v&agrave; nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020</span></u></a></strong></p> <p style="margin-left:40px">2. <span style="color:#FF0000"><strong>Tổng hợp số liệu tuyển sinh MN-MG đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện ph&ecirc; duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ng&agrave;y 13/05/2019</strong></span> (thời điểm 01/08/2019)</p> <p style="margin-left:40px; text-align:justify">* <a href="http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_9016027509533123739.html" target="_blank"><span style="color:#0000CD"><u>Danh s&aacute;ch t&agrave;i khoản Gmail trường Mầm non c&oacute; quyền nhấp dữ liệu trực tuyến</u></span></a> (<span style="color:#B22222">Nếu trường c&oacute; thay đổi email. vui l&ograve;ng gửi th&ocirc;ng tin qua KĐHTN, t&agrave;i khoản VHNguy&ecirc;n để cập nhật</span>)</p> <p><span style="font-size:18px"><span style="color:#0000CD"><strong>II. C&Aacute;C MẪU B&Aacute;O C&Aacute;O NHANH CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC:</strong></span></span></p> <p style="margin-left:40px"><strong>1. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/140PnWTlPYVI33FSgn4uCXjVh6pgm7TPWWAV3WQEEfQA/edit?usp=sharing" target="_blank"><u><span style="color:#FF0000">B&aacute;o c&aacute;o số liệu HS, GV v&agrave; nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020</span></u></a></strong></p> <p style="margin-left:40px">2. <span style="color:#FF0000"><strong>Tổng hợp số liệu tuyển sinh TH đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện ph&ecirc; duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ng&agrave;y 13/05/2019</strong></span> (thời điểm 01/08/2019)</p> <p style="margin-left:40px">* <a href="http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_9178667651909391689.html" target="_blank"><span style="color:#0000CD"><u>Danh s&aacute;ch t&agrave;i khoản Gmail trường Tiểu học c&oacute; quyền nhấp dữ liệu trực tuyến</u></span></a> (<span style="color:#B22222">Nếu trường c&oacute; thay đổi email. vui l&ograve;ng gửi th&ocirc;ng tin qua KĐHTN, t&agrave;i khoản VHNguy&ecirc;n để cập nhật</span>)</p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:#0000CD"><strong>III. C&Aacute;C MẪU B&Aacute;O C&Aacute;O NHANH CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ:</strong></span></span></p> <p style="margin-left:40px"><strong>1. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H_V12ITwm1C8862v4UrRXPXHK5bnV-SryVKTt1esd_o/edit#gid=1057114841" target="_blank"><u><span style="color:#FF0000">B&aacute;o c&aacute;o số liệu HS, GV v&agrave; nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020</span></u></a></strong></p> <p style="margin-left:40px">2. <span style="color:#FF0000"><strong>Tổng hợp số liệu tuyển sinh THCS đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện ph&ecirc; duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ng&agrave;y 13/05/2019</strong></span> (thời điểm 01/08/2019)</p> <p style="margin-left:40px">* <a href="http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_11958641263458197632.html" target="_blank"><span style="color:#0000CD"><u>Danh s&aacute;ch t&agrave;i khoản Gmail trường THCS c&oacute; quyền nhấp dữ liệu trực tuyến</u></span></a> (<span style="color:#B22222">Nếu trường c&oacute; thay đổi email. vui l&ograve;ng gửi th&ocirc;ng tin qua KĐHTN, t&agrave;i khoản VHNguy&ecirc;n để cập nhật</span>)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: pgdthangbinh