Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Tin tức/(Trường mầm non Đức Thuận)/Tin nhà trường/
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 2015

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 

Tên đề tài

GIÚP TRẺ NHÀ TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

              

              Họ và tên: Trần Thị Sương

Đơn vị: Trường Mầm Non Đức Thuận

Tác giả: mnducthuan