Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam

  • 1268/CNTT-CTHSSV
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Hướng dẫn
  • Công tác HSSV
  • Giám đốc
  • 2014-09-17
  • Click vào đây để tải về