Thông báo

Báo cáo bổ sung cơ sở vật chất (Khẩn)

Để chuẩn phiên làm việc của UBND thị xã Hồng Lĩnh vào ngày 26/7/2017.
Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện thống kê báo cáo bổ sung cơ sở vật chất từ nay đến năm học 2020.(có biểu mẫu đính kèm). Vậy phòng đề nghị các trường báo cáo nộp về các bộ phận chuyên môn trước 14h ngày 25/7/2017. 

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất