Thông báo

Thông báo về việc cập nhật Báo cáo đầu năm 'Thống kê emis: thongke.smas.edu.vn.

Lưu ý: 

- Tải phần hướng dẫn tệp đính kèm!
- Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thầy cô làm công tác thống kê hướng dẫn các trường nhập biểu điểm trường đối với trường có từ 2 điểm trường trở lên. nếu trường có một điểm trường thì không phải nhập, trường nào đã nhập yêu cầu xóa số liệu.
Hiện nay một số đơn vị nhập biểu CSVC phần thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của BỘ GD chưa đúng , cụ thể: số bộ thiết bị tối thiểu theo quy định của bộ GD MN thông tư hợp nhất năm 2014, tiểu học thông tư số 15/2009, phổ thông thông tư số 01/2010 chứ không phải mỗi em học sinh một bộ như các đơn vị hiểu yêu cầu sữa lại vfa nhập đúng theo hướng dẫn.

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất