KẾ HOẠCH Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Giáo dục thị xã, nhiệm kỳ 2017-2022.

Văn bản mới nhất