Đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài ( các trường nghiên cứu kỹ công văn của Sở, nếu có em học sinh nào đúng đối tượng trên báo cáo về phòng trước ngày 26/12/2017)

Văn bản mới nhất